Nacházíte se zde: Úvod / Publikace NLK / Lékařská knihovna / 2014 / 19(3-4) / Anglické vydání první moderní učebnice anatomie k 500. výročí narození A. Vesalia

Anglické vydání první moderní učebnice anatomie k 500. výročí narození A. Vesalia

Jana Machonská, Albertina icome Praha s.r.o.

 

Vesalius_1

 

V letošním roce si připomínáme 500 let od narození a 436 let od úmrtí vlámského anatoma, lékaře, pedagoga a autora několika publikací Andrease Vesalia (původním jménem Andries van Wesele, 31. prosince 1514 – 15. října 1564), jehož výpravné dílo o lidské anatomii „De humani corporis fabrica“ (Stavba lidského těla), známé jako „Fabrica“, mělo zásadní vliv na další vývoj oboru anatomie i lékařské vědy obecně. K tomuto jubileu byl směřován projekt švýcarského vydavatelství S. Karger, které na podzim roku 2013 vydalo anotovaný anglický překlad Vesaliova díla pod názvem The Fabric of the Human Body (dále jen moderní Fabrica). Informace o tomto projektu a odkazy na řadu zajímavých materiálů jsou dostupné na stránkách http://www.vesalius-fabrica.com.

Své nejznámější dílo Vesalius sepsal a vydal latinsky poprvé v roce 1543 ve věku 28 let na základě svých pozorování a nesčetných pitev, při kterých došel k závěru, že poznatky řeckého lékaře Galéna jsou nepřesné, a to z důvodu nekritického vztažení výsledků pitev zvířat na člověka. Druhé vydání, revidované samotným autorem, vyšlo o dvanáct let později v roce 1555. Vesalius svoji Fabricu věnoval císaři a španělskému králi Karlu V., na jehož dvoře v druhé polovině 16. století působil jako osobní lékař.

Vesalius_2

Originální Fabrica (vydání z r. 1543) Foto: http://www.vesaliusfabrica.com

 

Velkoformátová publikace vydavatelství Karger je dvousvazková a tak jako původní spis obsahuje sedm částí (kosti a chrupavky, svaly a vazy, cévy, nervy, trávicí a urogenitální trakt, srdce a plíce, mozek a smysly). Oba svazky formátu A3 (297mm x 420 mm) váží dohromady 16kg a obsahují 1338 stránek a více než 200 ilustrací. Publikace je určena historikům vědy a medicíny, lékařům, anatomům, chirurgům, studentům medicíny, historikům umění, bibliofilům i veřejnosti.

 

Vesalius_3 Vesalius_4

Moderní Fabrica, svazky 1 a 2. Foto: http://www.vesaliusfabrica.com a http://boingboing.net/2013/10/30/the-fabric-of-the-human-body.html

 

Originální Fabrica nastavila nová měřítka, co se týká kvality výroby, a to především díky nové technologii tisku a smyslu Vesalia pro detail v průběhu celého procesu výroby. Moderní Fabrica byla vytištěna v Basileji, tak jako obě původní latinská vydání, na kterých se podílel významný basilejský tiskař Johannes Oporinus. Pro nejnovější vydání vytvořil švýcarský typograf Christian Mengelt novou verzi fontu Basel Antiqua, který byl charakteristický pro basilejské tiskaře v 15. a 16. století.

 

Vesalius_5

Ukázka moderní verze písma Basel Antiqua Foto: http://www.vesaliusfabrica.com

Obsah a texty

Publikace z vydavatelství Karger v sobě spojuje texty obou vydání (1543 a 1555), navíc překladem do angličtiny toto zásadní dílo zpřístupňuje širší čtenářské obci, ať už z řad odborníků, tak i laiků. Jedná se o výpravnou publikaci doplněnou souvisejícími eseji a precizními ilustracemi, které zná každý student medicíny i výtvarného umění, a které jsou díky digitalizaci a zvětšení ostřejší a čitelnější než-li v původním renesančním vydání. V moderní Fabrice je také daleko komplexněji řešena navigace v textu (přehledné stránkování, číslování knih a kapitol) a odlišení různých částí textu.

 

Vesalius_6 Vesalius_7

Srovnání grafické úpravy a označení kapitol (vydání z let 1543, 1555 a 2014)

 

Souhrny, v originální Fabrice umístěné po okrajích textu, jsou v moderní Fabrice začleněny do hlavního textu jako nadpisy sekcí. Poznámky překladatelů k vydáním z let 1543 a 1555 se nacházejí v dolní části stránky a pro snadné rozlišení jsou barevně odlišeny. Vesaliovy referenční odkazy, které uváděl při okraji, jsou integrovány přímo do textu a také do podoby zmenšenin ilustrací spolu s odkazem do příslušné knihy a kapitoly. Kromě aktuálního číslování se na stránkách nachází i číslo korespondující stránky v originální Fabrice.

Vesalius_8

Moderní Fabrica – rozčlenění textu, poznámek a odkazů na stránce, další ukázky viz http://www.vesaliusfabrica.com/en/new-fabrica/art-of-the-new-fabrica/sample-pages.html

 

Obsah moderní Fabricy je velmi detailní, vedle stránkování platného pro nejnovější vydání z roku 2013 odkazuje i na stránkování v původních vydáních z roku 1543 a 1555. U každé kapitoly jsou v Obsahu vyobrazeny zmenšeniny všech ilustrací, které s danou kapitolou souvisí. Kompletní Obsah je ke shlédnutí na http://www.vesaliusfabrica.com/en/new-fabrica/contents.html.

Ilustrace

Vizuálně bylo Vesaliovo dílo mnohem bohatší než jakékoliv předchozí anatomické práce. Původní dřevoryty (celkem 273) byly pro moderní Fabricu digitálně naskenovány ve vysokém rozlišení, což zajišťuje lepší čitelnost indexových značek. Ilustrace jsou nádhernou ukázkou renesančního umění. Komplexně zobrazují stavbu svalů, nervového systému, cév, vnitřností a kostí. Vesalius zaměstnal řadu zručných kreslířů, mezi nimi i Tizianova žáka J. S. Calcara. Pro řadu kreseb byly předlohou klasické sochy, jako např. belvederské torzo. Na mnoha ilustracích jsou postavy zobrazeny v dramatických pózách, a často s krásnou krajinou v pozadí. Velmi známý je např. obraz kostry opírající se o podstavec s pravou rukou položenou na lebce. Jde o metaforu rozjímání o smrti, která je paradoxně tím, co vdechuje Fabrice život, protože Vesalius odvozuje své poznatky z pitev zemřelých lidí.

Vesalius_13

Ukázka ilustrace se zvýrazněnými indexovými značkami (moderní Fabrica) Foto: http://www.vesaliusfabrica.com

 

Každá kapitálka, kterou Vesalius ve Fabrice použil, vypráví unikátní příběh spojený s jeho prací anatoma provádějícího pitvy. Některé zobrazují pitevní techniky, které popsal poprvé právě ve Fabrice.

 

Vesalius_9 Vesalius_10

Ukázka kapitálky Foto: http://www.vesaliusfabrica.com

 

Překladatelé

Na překladu rozsáhlého díla z latiny do angličtiny pracovali 20 let profesor latiny Daniel H. Garrison (Northwestern University in Evanston) a profesor Malcolm H. Hast (Feinberg School of Medicine of Northwestern University) spolu s menším týmem dalších odborníků. Obě vydání z let 1543 a 1555 porovnali slovo od slova a doplnili poznámkovým aparátem (celkem 5 500 poznámek pod čarou) upřesňujícím rozdíly mezi oběma verzemi, ze kterých lze vysledovat změny ve Vesaliově myšlení a práci, a také jeho silné zaujetí pro detaily. Daniel Garrison v poznámkách rozebírá Vesaliův text a také jeho vztah k starověkým autoritám – součástí poznámek jsou citace a překlady pasáží z Galéna, Cicera, Aristotela, Platóna, Hippokrata, ad.

 

Vesalius_11

Překladatelé Malcolm Hast a Daniel Garrison Foto: Facebook Andreas Vesalius: The Fabric of the Human Body

 

Teprve v roce 2012 vyšlo najevo, že Vesalius se připravoval na třetí vydání svého díla, o čemž svědčí výtisk z roku 1555 s poznámkami v textu dopsanými jeho vlastní rukou – také tyto poznámky jsou součástí aktuální publikace z vydavatelství Karger.

 

Vesalius_12

Vydání z roku 1555 s vlastními poznámkami A. Vesalia Foto: http://www.vesaliusfabrica.com

 

Vesalius neměl pojmenovány všechny části těla, někdy například svaly čísloval, úkolem Malcoma Hasta tak bylo zjistit, o jaké části těla se v textu hovoří a pojmenovat ji – v textu jsou tedy doplněny běžně používané termíny z anatomického názvosloví Nomina Anatomica a Terminologia Anatomica.

Sponzoři

Takto ambiciózní projekt by nemohl být financován pouze z veřejných peněz nebo ze soukromého sektoru. Projekt byl spolufinancován řadou mecenášů, například finanční prostředky na překladatelské práce byly získány z grantů, které poskytli National Endowment for the Humanities, National Library of Medicine a Andrew W. Mellon Foundation. Vydání publikace významně podpořil sponzorský dar státu Kuwajt.

Porovnat si moderní Fabricu s originálním spisem lze díky University of Basel, která zdigitalizovala dílo De humani corporis fabrica libri septem z roku 1543, a zpřístupnila jej na adrese http://www.e-rara.ch/bau_1/content/titleinfo/6299027.

 

Použitá literatura

S. KARGER AG. Vesalius [online]. Basel, © 2014 [cit. 2014-12-14]. Dostupné z: http://www.vesalius-fabrica.com

VESALIUS, Andrea. The fabric of the human body: an annotated translation of the 1543 and 1555 editions of "De humani corporis fabrica libri septem". Basel: Karger, 2013, 2 sv. (cxix, 1337, v s.). ISBN 978-3-318-02246-9.

Learning Bodies of Knowledge: Vesalius's Renaissance anatomy lessons. The British Library Board [online]. © 2014 [cit. 2014-12-14]. Dostupné z: http://www.bl.uk/learning/artimages/bodies/vesalius/renaissance.html

Andreas Vesalius. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-14]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Vesalius

GLONEK, Jiří. O stavbě lidského těla. In: Vědecká knihovna v Olomouci [online]. Olomouc, 2013 [cit. 2014-12-14]. Dostupné z: http://www.vkol.cz/cs/historicke-fondy/zajimavosti-z-fondu/clanek/o-stavbe-lidskeho-tela/

Vesalius Andreas (1514–1564). In: Velký lékařský slovník online [online]. Maxdorf,  © 2008 [cit. 2014-12-14]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/vesalius-andreas-1514-8

Andreas Vesalius. In: Encyclopædia Britannica [online]. © 2014 [cit. 2014-12-14]. Dostupné z: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/626818/Andreas-Vesalius

The Fabric of the Human Body (A. Vesalius). In: Albertina icome Praha [online]. Praha, 2013 [cit. 2014-12-14]. Dostupné z: http://www.aip.cz/produkty/2539-the-fabric-of-the-human-body-a-vesalius/

 

MACHONSKÁ, Jana. Anglické vydání první moderní učebnice anatomie k 500. výročí narození A. Vesalia. Lékařská knihovna [online]. 2014, roč. 19, č. 3-4 [cit. DD.MM.RRRR]. Dostupný z: http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2014/19-3-4/anglicke-vydani-prvni-moderni-ucebnice-anatomie-k-500-vyroci-narozeni-a-vesalia. ISSN: 1804-2031.

Osobní nástroje