Nacházíte se zde: Úvod / Publikace NLK / Lékařská knihovna / 2015 / 20(1-2) / INFORUM 2015

INFORUM 2015

Adam Kolín, NLK

Již 21. ročník tradiční konference Inforum se konal 26. - 27. května v areálu Vysoké školy ekonomické. Zahájení konference obstarali organizátoři v krátkém vystoupení, které najde zde.

Inforum_1

Zahájení konference - úvodní scénka FOTO: INFORUM - Jiří Topol

Konference byla rozčleněna do 6 bloků a nechyběla ani posterová sekce, kde se prezentovaly informační zdroje z různých oblastí. Mezi postery bych chtěl vyzdvihnout poster Webová sídla knihoven a jejich optimalizace pro mobilní zařízení, který spojením přehledné grafické formy a jednoduše vyjádřeného obsahu představoval možnosti, jak dosáhnout správného zobrazení stránek knihoven na mobilu.

Z jednotlivých bloků konference Vás budu informovat pouze o přednáškách z sekcí konaných ve Vencovského aule, kterých jsem se zúčastnil. Pokud se chcete dozvědět více o dalších příspěvcích, zde je odkaz na jejich prezentace http://www.inforum.cz/cs/sbornik.

Zahajovací sekce

Můžeme mít všechno? A chceme mít všechno? Vývoj sbírek akademických knihoven

Autor: Michael Levine-Clark, University of Denver Libraries, USA

Inforum_5Ve své úvodní přednášce na konferenci představil pohled na rozvoj fondů nejen akademické knihovny v digitálním věku. Radikální změny ve vnímání fondu a přístupu k němu si vyžadují nové požadavky uživatelů, kteří jsou zvyklý dostat vše okamžitě a online díky službám jako jsou Spotify nebo Netflix, zmenšující se rozpočty na budování fondů a nové možnosti přístupu k informacím, kde dochází ke střetu dvou možných přístupů k dokumentu trvalého a dočasného. Nové možnosti v budování fondů tak podle Levine-Clarka nabídnou dynamičtější možnosti s využitím Demand-driven akvizice, print-on-demand, tedy fondů on demand, u kterých bude klíčová rychlost doručení dokumentu a okamžitý přístup k nim.

 

Ze sekce Vyhledávání, zajištění a správa elektronických informačních zdrojů

Centrální portál knihoven – začínáme

Autor: Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Petra Žabičky ve svém příspěvku o Centrálním portálu knihoven, do kterého je NLK také zapojena, představil současnou situaci a budoucí plány ohledně spuštění testovacího a posléze i veřejné provozu portálu, který by měl zahájen v roce 2016. Technické řešení portálu je vyvíjeno na bázi open source systému VuFind, se kterým pracuje podobný projekt ve Finsku. Zdroje, které by mělo CPK zatím sdružovat, jsou Česká digitální knihovna, katalogy knihoven s různými systémy, článková databáze ANL, Souborný katalog České republiky, a nebo Virtuální polytechnickou knihovnu. Hlavním úkolem MZK tedy bude sjednotit různé knihovnické systémy a nastavit různé standardy a normy, které budou nutné pro zapojení tohoto projektu. Nadstavbové funkce portálu pak budou vyvíjeny ve spolupráci s Vysokých učením technickým.

Příběhy velryb a sleďů: porovnání vyhledávání na webu a v předplacených zdrojích

Autor: Marydee Ojala,Online Searcher, USA Inforum_2

Americká autorka popsala srozumitelnou a i zábavnou formou, jak se liší vyhledávání knihovník a informační specialista od různých typů uživatelů, nicméně se neliší tím, kde vyhledávání začíná pro všechny, a to ve vyhledávači Google. Výzvou pro náš obor je tedy ukázat jiné způsoby vyhledávání a především jiné, na informace bohatší zdroje, jelikož informací z Googlu často schází nějaký kontext a jsou do jisté míry povrchní. Současně je nutné si uvědomit, že každý nemusí mít potřebu být „informační specialista“ a snažit se porozumět Booleovským operátorům nebo řízeným slovníkům, jelikož existuje mnoho různých důvodu pro vyhledávání informací. Budoucnost vyhledávání proto autorka spatřuje především v dalším zvyšování tlaku na knihovny a knihovníky, kteří by měli umět přesvědčit uživatele, že existují i jiné a lepší zdroje pro vyhledávání informací než je Google. Bude to ovšem stěžovat fakt, že vyhledávače se již dokáží samy učit a monitorují vyhledávací chování samotných uživatelů a dokáží se jim daleko rychleji přizpůsobovat.

Výlov novinek z rybníka zvaného Web Search

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze

Zajímavé novinky ze světa vyhledávačů a vyhledávání přinesl příspěvek Viléma Sklenáka. První část příspěvku se zaměřila na společnost Google a novinky, kterými reaguje na současný vývoj nárůstu vyhledávání pomocí mobilních zařízení. Jde o tzv. Mobilgedon, který upřednostňuje zobrazení výsledky vyhledávání „mobile frendly“ webů v mobilním zařízení. Zajímavé jsou také nové úpravy vyhledávacích algoritmů, které se snaží o znevýhodnění webů nižší kvality tzv. Panda a o penalizaci webů s nekalými praktikami SEO tzv. Penguin. Novinkou je také ovlivnění výsledků vyhledáváním aktuální pozicí uživatele tzv. Pigeon, které zatím funguje pouze v USA.  Také byly představeny pokusy o konkurenci současného hegemona vyhledávání. Z tohoto pohledu je Google v Evropě dominantní a spíše se potýká s právními spory s Evropskou unií, nicméně v Americe částečně úspěšně konkuruje vyhledávač Bing, který drží podíl 20 % uživatelů. V rovině spekulací se zatím nalézá možný vstup na trh společnosti Applu s vlastním vyhledavačem. Dalšími aktuálními tématy byly rozdíly mezi deep a dark webem, novinku u vyhledavače serveru seznam.cz a rozvoj a možnosti vyhledávání pomocí obrázků.

 

Ze sekce Informace v širších souvislostech

Rozpoznávání a indexování knižních obsahů

Autor: Jan Pokorný, Národní technická knihovna

Jan Pokorný představil projekt NTK realizovaný v rámci programu VISK 2015, který má vyvinout technologii na automatické rozpoznávání klíčových slov obsažených z naskenovaného obsahu odborné monografie. Důvodem pro vývoj této technologie je nedostatečný standardní věcný popis obsahu odborného díla. Takto získaná volně tvořená klíčová slova mohou rozšířit a doplnit indexy ve vyhledávacích nástrojích typu OPAC nebo discovery systém, kde uživatel získá možnost vyhledávat i podle slov a frází vyskytujících se v obsahu díla. Automatická indexace obsahu děl však naráží na různé problémy (rozložení textu, typografie a design obsahu). V současné fázi projektu není řešena otázka synonym, které by mohla být řešena až v další fázi projektu. Dalším využitím této metody je sledování trendů v tématice odborné literatury. Beta verze tohoto programu, který má být volně dostupná pro jakéhokoli zájemce, bude k dispozici na podzim 2015. Myslím si, že by si tento nástroj našel uplatnění i v katalogu Medvik a pomohl by uživatelům naší knihovny při vyhledávání.

ClinicalKey - špičkový medicínský zdroj pro lékaře

Autor: Michal Krupa, Elsevier, Polsko,

Zajímavým příspěvkem byla prezentace vyhledávače ClinicalKey od nakladatelství Elsevier, umožňující přístup do více než 230 plných textů lékařských časopisů, 320 odborných knih, 4700 směrnicím, cca 1 miliónu multimediálních prezentací, přístup do databáze léčiv nebo sekcí pro vzdělávání pacientů. Výhodou tohoto produktu jistě je jednoduchý a přehledný design uživatelského rozhraní, který uživatelům usnadní orientaci. Podle průzkumů stávajících uživatelů (lékařů) se ukázalo, že skutečně šetří čas potřebný pro vyhledání informace.

Digitální informační kurátorství a jeho využití v konstruktivisticky orientovaném vzdělávání

Autor: Michal Černý, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Kabinet knihovnictví a informačních studií Pojem Digitální informační kurátorství a jeho vztah k vzdělávání představil Michal

Inspirativní, energická a poutavá byla prezentace mladého pedagoga z KISKu na FF MU, který přednášel o vztahu digitálního informačního kurátorství a jeho využití ve vzdělávání. Digitální informační kurátorství totiž zahrnuje činnosti jako získávat informace na určité téma, agregovat zdroje, provádět jejich metadatový popis, hodnotit je, dávat jim kontext a v neposlední řadě je v graficky přiměřené podobě nabídnout koncovému konzumentovi. Využití všech těchto činností pro práci s informacemi dal autor do kontextu konstruktivistického vzdělávání, jehož cílem by mělo být vytvoření osobního vzdělávacího prostředí a personalizovat vzdělávací systémy. Díky tomu lze vytvářet vhodné balíčky informací pro potřeby každého jednotlivce jako doplněk výuky a motivovat tím tak studenty i k samostatnému studiu. Existuje již celá řada nástrojů, které umožňují digitální informační kurátorství, jako např. Scoop.it, Bibblo, Pinterest nebo Tumbler.

 

Ze sekce Hodnocení vědy

Informační a publikační strategie mladých vědců

Autor: Adlerová Iva, České vysoké učení technické v Praze

Příspěvek Ivy Adlerové ukázal jednu z hlavních rolí univerzitní knihovny a její propojení na výchovu mladých vědců v oblasti publikace vědecké práce. Po obecném úvodu o vědeckovýzkumném cyklu a specificích univerzitního prostředí autorka popsala výraznou roli univerzitní knihovny mimo jiné jako místo pro výchovu a podporu mladých vědců, zejména při formování jejich informačního a publikačního chování. Ústřední knihovna ČVUT v tomto směru nabízí vzdělávací kurzy pro doktorandy o publikování vědeckých článků, ale i individuální konzultace s otázkami ohledně výzkumného i publikačního cyklu. Součástí knihovny jsou také redakce dvou celouniverzitních vědeckých periodik Acta Polytechnica a Acta Polytechnica CTU Proceedings. Mladý vědec tak má možnost nahlédnout do fungování recenzního řízení a díky otevřenému přístupu redakcí získat zpětnou vazbu ke svému publikačnímu výstupu nejen po obsahové, ale i formální stránce. Pro Ústřední knihovnu ČVUT to naopak přináší možnost sledování trendů, např. jaké jsou nejčastější citační prohřešky mladých vědců, a možnost úpravy vzdělávacích kurzů na základě dat získaných z práce redakční rady. Díky tomuto propojení knihovna umožňuje odborný růst mladým vědcům, což je přínosem pro celou univerzitu.

Scopus, Mendeley, SciVal – číst, psát, analyzovat

Autor: Szymanski Krzysztof, Elsevier

Společnost Elsevier nabízí řadu integrovaných nástrojů pro oblast vědy. Propojení tří z nich citační databázi Scopus, citační manažer Mendeley a nástroj pro hodnocení vědy SciVal bylo představeno v předposledním příspěvku konference. Vzniká tím velice komplexní silný produkt, který umožňuje kvalitní práci s daty a jejich využívání v oblasti vědy. Všechny tyto nástroje pak dále umožňují pracovat s ostatními produkty nakladatelství.

Inforum_6

Auditorium  FOTO: INFORUM - Jiří Topol

Závěr

Konference nám ukázala mnoho inspirativních přednášek, které nás upozornily na nové trendy a projekty v našem oboru a to nejenom v našem českém rybníčku. Chtěl bych zde doporučit úvahu nad spoluprácí s projektem realizovaném NTK, který představil Jan Pokorný, jehož výsledkem by bylo obohacení věcného popisu odborných publikací a tím pádem i snazší vyhledávání určitého tématu pro uživatele naší knihovny. Jak mám totiž ověřeno z praxe, někteří uživatelé se do naskenovaných obsahů monografií ani nedívají a považují dílo podle věcného popisu za nevhodné, a přitom tam jsou relevantní informace.

Na závěr bych chtěl poděkovat vedení NLK za možnost účastnit se konference.

FOTO: INFORUM - Jiří TOPOL

KOLÍN, Adam. INFORUM 2015. Lékařská knihovna [online]. 2015, roč. 20, č. 1-2 [cit. DD.MM.RRRR]. Dostupný z: http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2015-1/20-1-2/inforum-2015. ISSN 1804-2031.


Osobní nástroje